Underslæb – Straffelovens § 278

Hvis du er mistænkt eller tiltalt for underslæb, så skal din forsvarsadvokat være opmærksom på, at dette er et område, hvor sagen ofte kan skæres til, så den enten helt bortfalder, eller bliver væsentligt mindre i omfang. Dermed bliver din sag hurtigere afgjort, så du kan komme videre.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har erfaring med disse sager gennem knap 10 år som selvstændig advokat, og har også den nødvendige formueretlige ekspertise og indblik i erhvervsforhold fra 3 år hos Danmarks største advokatfirma, Kromann Reumert.

En sag om underslæb er også et af de områder, som er omfattet af en loven om udvidet anvendelse af samfundstjeneste. Loven om udvidet anvendelse af samfundstjeneste trådte i kraft per 1. maj 2015. Navnlig hvis du ikke tidligere er straffet for økonomisk kriminalitet, så er der selv, hvis du dømmes for underslæb for flere millioner kroner, gode muligheder for afsoning i hjemmet med fodlænke kombineret med samfundstjeneste.

Dermed undgår du for selv forholdsvis store underslæb fængsel. Det skal din forsvarsadvokat i denne type sager være opmærksom på, fordi der ofte kan indgås aftaler med anklagemyndigheden, så din sag bliver afgjort hurtigt og du får vished om at undgå fængsel. Det drøfte vi, og i første omfang er udgangspunktet selvfølgelig en ren frifindelse.

Hvornår opstår påstande om underslæb?

Påstand om underslæb opstår, hvis Politiet mener, at du på nogen måde har tilegnet dig genstande eller økonomiske midler, som tilhører andre, men som du var i besiddelse af. Det kan for eksempel være, at du beskyldes for at have overført midler fra din arbejdsgiver til dig selv, eller en advokat der overfører midler fra klientkontoen til sig selv eller sine nærmeste.

I disse år ses også mange sager, hvor medarbejdere fra SKAT beskyldes for at have ændret selvangivelser til personer de kendte, som dermed påstås uretmæssigt at have fået tilbagebetalt overskydende skat. Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard er forsvarer i en række af disse sager.

Helt generelt er sager om underslæb ofte kendetegnet ved misforståelser, og det skal din forsvarsadvokat i disse sager være opmærksom på.

Underslæb adskiller sig derved fra tyveri ved, at den mistænkte i disse sager var i besiddelse af det som påstås tilegnet, mens dette ikke er tilfældet ved tyveri.

Sager om underslæb er ofte kombineret med en tiltale for bedrageri og/eller databedrageri.

Retssager om underslæb fører ofte til frifindelse eller straf for markant lavere beløb end politiet påstår. Årsagen er, at en disposition som Politiet påstår er underslæb har naturlige forretningsmæssige grunde. Disse sager kræver en forsvarsadvokat som har særlig ekspertise i økonomisk kriminalitet, herunder forhandlinger om sagens tilskæring.

Ring til advokat Morten Bjerregaard Nielsen direkte på mobil 50 51 91 31, hvis du fortroligt vil drøfte en sag, hvor du er under mistanke for underslæb eller andet.

Straffelovens § 278 om underslæb lyder sådan:

§ 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.