Insiderhandel har fællestræk med kursmanipulation

Sager om insiderhandel startes ofte, fordi Politiets eller SKATs folk ikke har den fornødne erhvervsretlige erfaring til at forstå de bagvedliggende legitime forretningsmæssige hensyn. Et af de meste kendte eksempler herpå er nok stadig den såkaldte ”Midtbank-sag”.

Sagerne om insiderhandel kan have fællestræk med sagerne om kursmanipulation, men der kan også være markante forskelle. I sager om insiderhandel påstår Politiet eller SKAT ofte, at den sigtede har opnået en fordel til sig selv ved at handle med aktier på et tidspunkt, hvor en kendsgerning, der kunne føre til en kursstigning endnu ikke var kendt af markedet.

Det gør sondringen mellem såkaldt uhæderlig intern viden og almindelig forretningsmæssig adfærd utrolig vigtig. Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har arbejdet med selskabsret hos Danmarks største advokatfirma, Kromann Reumert, i 3 år og siden da 3 år hos statens advokatfirma Kammeradvokaten før stiftelsen af advokatfirmaet i 2007. Derfra har han den fornødne formueretlige viden til at føre disse sager.

Midbank-sagen blev netop afgjort på sondringen mellem såkaldt uhæderlig intern viden og almindelig forretningsmæssig adfærd. Sagen drejede sig om, hvorvidt Midtbank A/S og ledelsen i selskabet havde overtrådt reglerne om insiderhandel ved at tilbagekøbe egne aktier på et tidspunkt, hvor selskabet lå i forhandlinger om overtagelse med Svenska Handelsbanken.

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse og frifandt de tiltalte i sagen. De tiltalte var blevet dømt i byretten. Højesteret lagde vægt på, at oplysningerne om de igangværende forhandlinger med Svenska Handelsbanken var intern viden, men at Midtbank A/S’s tilbagekøb af egne aktier var almindelig forretningsmæssig adfærd, og at der ikke var sket uhæderlig anvendelse af intern viden. Højesteret konkluderede derfor, at de tiltalte ikke havde overtrådt forbuddet mod insiderhandel.

Værdipapirhandelsloven

Værdipapirhandelsloven indeholder forbud mod insiderhandel og kursmanipulation. Derudover er der som udgangspunkt forbud mod at videregive intern viden. Reglerne om forbud mod insiderhandel har som overordnet formål at sikre et velfungerende marked, som investorerne har tillid til, og forhindre at visse investorer (insidere) opnår en fordel, som andre investorer ikke har mulighed for.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ oplysningsforpligtelser betyder blandt andet, at selskaber skal udarbejde interne regler, som forhindrer, at endnu ikke offentliggjorte oplysninger om selskabet spredes. Derudover skal der udformes regler, der regulerer selskabets, ledelsens og medarbejdernes handel med værdipapirer.

Værdipapirhandelslovens forbud mod insiderhandel og videregivelse af intern viden omfatter enhver, der har intern viden. Derfor kan der meget let opstå misforståelser, og tiltaler og sigtelser, hvor der ikke er grundlag for straf.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har erfaring med at føre sager om den såkaldte speciallovgivning – altså sager der ikke er strafbare efter straffeloven, men efter andre love. Så ring direkte til forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen på 50 51 91 31, hvis du fortroligt vil drøfte din sag.