Banksager – vigtigt med en advokat tidligt i forløbet

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har omfattende erfaring med sager om den finansielle lovgivning, herunder fra sin tid fra Kammeradvokaten, hvor han har deltaget i konkursbobehandlingen i store finansielle virksomheder og som advokat i straffesager.

Ofte har politiets og anklagemyndighedens folk ikke samme indsigt i erhvervsmæssige og finansielle transaktioner som erhvervslivets aktører. Dette fører ofte til misforståelser.

En aktuel sag er, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har rejst sigtelser for overtrædelse af straffeloven og lov om finansiel virksomhed mod 11 personer med tilknytning til  konkursen i Amagerbanken.

I disse sager er det vigtigt at få en forsvarsadvokat på tidligt i forløbet, da det ofte kan skabe klarhed over, at der ikke er grundlag for at indlede strafferetlig forfølgning i anledning af en bankkonkurs.

Det skal nemlig understreger, at en sigtelse ikke er ensbetydende med, at der er grundlag for at rejse tiltale i en sag. Af hensyn til din retssikkerhed bør du derfor få en advokat til at varetage dine interesser bedst muligt i den videre efterforskningsfase, som typisk omfatter anmeldelser, der hviler på et betydeligt dokumentmateriale fra banken og dens samarbejdspartnere. Sager af denne karakter kræver erfaring med isse dokumenter og gennemgang heraf.

Læs her mere om økonomisk kriminalitet.

Banksagen vedrørende Amagerbanken

Konkret om sagen vedrørende Amagerbanken kan det oplyses:

Amagerbanken blev taget under konkursbehandling den 6. februar 2011.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtog i 2013 anmeldelser fra Finanstilsynet og fra Kammeradvokaten, der er kurator i konkursboet efter banken, vedrørende handlinger foretaget af personer med tilknytning til Amagerbanken før konkursen. Statsadvokaten har siden efterforsket anmeldelserne.
Anmeldelserne omfatter en række påståede forhold i Amagerbanken, som er konstateret i forbindelse med Finanstilsynets undersøgelse af sagen og konkursboets gennemgang af udlånsengagementer, omstødelsesundersøgelser og bobehandling i øvrigt.
Det følger af retsplejeloven, at politiet efter anmeldelse om strafbare forhold eller af egen drift iværksætter efterforskning, når der er en rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, er begået.