Momssvig - vi kan hjælpe dig med hurtigt at få sagen afgjort

Først og fremmest skal din forsvarsadvokat i en sag om påstået momssvig være opmærksom på nogle nyere regler, som betyder, at man kun meget sjældent sætter folk i fængsel for momssvig, navnlig hvis der er tale om første gang. Selv i tilfælde med momssvig for mere end DKK 1 mio. vil afsoning i fængsel ofte kunne undgås.

Forsvarsadvokat Morten Bjerregaard med særlig ekspertise i sager om påstået økonomisk kriminalitet tager altid udgangspunkt i, at du er uskyldig. Alle samtaler sker under tavshedspligt, og sammen tager I stilling til, om din sag om påstået momssvig er sådan, at der kan opnås en ren frifindelse.

Sager om momssvig er ofte hvad politiet kalder milepælssager. Det betyder, at du har krav på at få dem behandlet hurtigt, så du kan komme videre og tilbage til et liv uden problemer.

I mange tilfælde er der, uanset beløbets størrelse, mulighed for, at der kan forhandles en ordning på plads med SKAT. Det gælder navnlig, hvis du har en forsvarsadvokat som kan finde de omstændigheder som taler i retning af, at du maksimalt har handlet det man kalder groft uagtsomt. Så kan sagen nemlig sluttes med en bøde uden retssag. Det gælder kun hvis du selv er enig i bøden.

Det har den fordel, at sagen meget hurtigt kommer på plads, og at du undgår et langt forløb med retssag og omkostninger til en forsvarsadvokat.

Det er kendetegnende for større sager om påstået momssvindel eller momssvig, at det offentlige ofte farer meget aggressivt frem i medierne, så det som tiltalt kan opleves som om, at du er dømt på forhånd.

Som du også kan læse om her på hjemmesiden har vi erfaring med sager, hvor Politiet og SKAT vælger at markedsføre sig i medierne. Hertil kommer, at som tidligere advokat hos Kammeradvokaten i 3 år har forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen omfattende erfaring med at optrevle økonomiske komplekser på vegne af SKAT. Og det er en markant fordel i arbejdet som forsvarsadvokat, fordi forsvarsadvokat Morten Bjerregaard derfra har indblik i det offentliges arbejdsmetoder.

Ofte påstår SKAT i deres såkaldte ansvarsredegørelse, at der foreligger momssvindel i sager, som har en naturlig forretningsmæssig begrundelse. Derfor er det vigtigt, at din forsvarsadvokat i sager om momssvig og påstået kædesvig har indgående kendskab til området, herunder de såkaldte momskarusseller.

Et eksempel på en kendt sag om momssvig var en sag, hvor seks selskaber med adresse forskellige steder i Jylland tilsammen havde fået udbetalt cirka DKK 13 mio. i moms, bl.a. som følge af angivet eksport af varer til Thailand og Brasilien.

I disse sager forsøger Politiet ofte at mistænkeliggøre de ansvarlige direktører alene på baggrund af, hvem de laver forretning med. Det er derfor vigtigt, at din advokat kan punktere disse argumenter, og samtidig har indsigt i økonomiske forhold. For ofte er det et tvistepunkt om, hvor stor den angivne eksportværdi af de varer, der eksporteres er.

Ofte påstår SKAT, at der blot er tale om for eksempel billige brugte møbler, og din advokat skal derfor kunne argumentere for, at værdien af brugte møbler også kan være høj. Så hvad SKAT anser som oppustede eksportværdier med formål om at få udbetalt negativ købsmoms, kan sagtens have reelle værdier bag sig. Det skal din forsvarsadvokat i sager om påstået svindel med moms (momssvig) være opmærksom på.

Sager om overtrædelse af momslovgivningen, skattelovgivningen og toldlovgivningen kaldes også ”fiskale sager”. Disse sager er dermed bare et andet ord for skat og afgifter.

Når en sådan sag skal afgøres argumenterer vi først og fremmest for, at der ikke er sket en overtrædelse af den enkelte lov. Selv hvis det er tilfældet, er der stadig meget at komme efter. Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har stor erfaring med at opstille alternative regnskaber og opgørelser, som overbeviser myndighederne om, at den beløbsmæssige størrelse af overtrædelsen er langt mindre end påstået. Det er også noget vi arbejder med, når vi er forsvarer i sager om påstået narkokriminalitet og besiddelse og salg af ulovlige stoffer som hash, amfetamin, kokain og lignende.

Selvom for eksempel Morten Bjerregaards arbejde med Christiania-sagerne kan virke langt fra arbejdet som forsvarsadvokat, så er det faglige indhold af disse sager ofte meget lig hinanden, fordi fagligheden og ekspertisen ligger i at påvise fejl i myndighedernes beregninger, og selv pro aktivt komme med alternative og troværdige beregninger.

Det er vigtigt fordi, at hvis der sker en domfældelse, så har beløbets størrelse en væsentlig betydning for, hvor lang en straf du får, hvis du bliver dømt. Og her er ofte et vigtigt slag at kæmpe.

For anklageren får næsten aldrig får fuldt ud medhold, selv i tilfælde, hvor du bliver dømt for momssvig, skattesvig, kædesvig eller andet.

Disse lovovertrædelser kan også straffes efter straffelovens § 289 i særlige tilfælde. Det er ofte når det drejer sig om et beløb på DKK 500.000 eller mere. Nogle gange skal der dog ikke så meget til, før det anses som såkaldt grov skattesvig, momssvindel, toldsvig, kædesvig eller andet.

Vi vil altid påse, om der er mulighed for, at du ikke har overtrådt straffeloven, men kun den enkelte såkaldte speciallov. Altså momsloven, skatteloven, skattekontrolloven, toldloven med videre. For så bliver straffen typisk markant mindre. Det er netop her, at argumentationen om beløbsstørrelse er vigtig, som beskrevet ovenfor.

Det er også vigtigt at nævne, at straf efter straffeloven for skattesvindel, momssvindel, toldsvindel, momskarusseller eller andet kræver, at du har gjort det med vilje. Altså med det som man inden for strafferetten kalder ”forsæt”. Derfor skal din forsvarsadvokat i disse sager også være opmærksom på, at det er vigtigt at argumentere for, at du ikke havde til hensigt at snyde SKAT, men muligvis kun har begået en fejl.

Straffelovens § 289 er sålydende:

Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.