Kursmanipulation - vigtigt at få sagen skåret til

Er du mistænkt eller sigtet for kursmanipulation er det vigtigt, at din forsvarsadvokat har stor forståelse for de formueretlige handlinger, som ligger bag. Ofte fører disse sager til at sagen droppes af Bagmandspolitiet før sagen kommer for retten, og det forsøger vi i første omgang, så du undgår en lang retssag.

Sager om kursmanipulation kræver indsigt, og at forsvarsadvokaten løbende beskæftiger sig med disse sager. Det gør advokat Morten Bjerregaard og advokat Camilla K. Puggaard.

I disse sager er der gode muligheder for at få sagen skåret til, så sagen ofte droppes af politiet eller SØIK. Dertil kommer at en lang række af de såkaldte banksager jo endte med frifindelser.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har i 7 år været medejer af en venturevirksomhed, og har derudover erfaring fra 3 år i Kammeradvokatens insolvensafdeling og skatteafdeling.

Læs mere om vores retssager og økonomisk kriminalitet.

 

Konkurskarantæne kan ofte undgås.

Konkurskarantæne betyder, at man for en periode ikke kan deltage i ledelsen af virksomheder uden af hæfte personligt for virksomhedens forpligtelser (aktieselskaber, anpartsselskaber mv.). Forbuddet omfatter altså at være direktør i aktieselskaber (A/S, anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS).

At få konkurskarantæne kræver, at der er sket såkaldt uforsvarlig forretningsførelse. Dog skal der meget til, før man vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Bjerregaard Advokatfirma er et af de advokatfirmaer, som har ført flest sager om konkurskarantæne. Retsområdet varetages af advokat Camilla K. Puggaard og advokat Morten Bjerregaard samt Christian Larsen. Ofte er sagerne enten vundet, eller modparten har allerede under forberedelsen opgivet sagen.

Hvem kan blive pålagt en konkurskarantæne?

Det er personer, som har været medlem af en ledelse i en virksomhed, der er gået konkurs, der kan pålægges konkurskarantæne. Det gælder også, selvom man har været medlem af en ledelse i en virksomhed uden at været registreret som leder. Selv hvis konkurskarantæne ikke helt kan undgås, så kan Bjerregaard Advokatfirma næsten altid få perioden ned til 2 år eller mindre.

Hvis man pålægges konkurskarantæne bliver man registreret i konkurskarantæneregistret der administreres af Erhvervsstyrelsen.

Ved kursmanipulation forstås handlinger, der er ”egnet til at påvirke kursen på værdipapirer i en retning, der afviger væsentligt fra disses værdi i markedet”.

Dertil kommer, at gennemførelse af transaktioner og afgivelse af handelsordrer under omstændigheder, der kan give et misvisende billede af udbud af, efterspørgslen efter, eller kursen på værdipapiret, er skadelig for tilliden til, at prisdannelsen på markedet sker på en markedsbaseret og gennemskuelig måde.

Det er selvfølgelig, hvor kursen er resultat af en handel mellem uafhængige parter med modsatrettede interesser, det vil sige en handel, hvor sælger ønsker at opnå en højst mulig kurs, mens køber ønsker at købe billigst muligt.

Både ved likvide og illikvide papirer forstås ved "værdi i markedet" den børsnoterede kurs, men det er indlysende at spread kan være større ved illikvide papirer samtidig med, at der ligger reelle kommercielle grunde bag en handel eller et bud/udbud.

Ved spread forstås i denne sammenhæng forskellen mellem bud- og udbudskurser.

 

Sager om kursmanipulation er kendetegnet ved, at retsområdet løbende ændrer sig, og for nylig har Højesteret ændret landsrettens praksis om et handelspapir værdi i markedet.

Derfor skal din forsvarsadvokat i disse sager kunne redegøre for, at din sag måske er et tilfælde, hvor børskursen måtte fraviges, for eksempel fordi den ikke kan anses for et retvisende udtryk for værdipapirets værdi i markedet.

Noget sådant vil efter omstændighederne kunne være tilfældet, hvis der efter den senest noterede børskurs er indtrådt generelle ændringer i markedet, f.eks. renteændringer, eller hvis udstederen af værdipapiret i en selskabsmeddelelse eller på lignende måde har givet oplysninger, der har betydning for værdien af papiret.

Den kurs, som er angivet f.eks. i en salgsordre, men som ikke fører til en handel, viser derimod ikke i sig selv, at den senest noterede børskurs ikke kan anses for retvisende, men det kan den gøre med den korrekte argumentation.

Værdipapirhandelslovens bestemmelser om kursmanipulation, der gennemførte bl.a. Europa Parlamentets og Rådets direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), er ophævet med virkning fra den 3. juli 2016.

Det skete ved lov nr. 632 af 8. juni 2016, og § 38, stk. 1, nr. 2 og 4.
Herved blev disse love erstattet af artikel 12, stk. 1, a) i) og ii) i markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014/EU af 16. april 2014).

Din forsvarsadvokat i en sag om kursmanipulation skal derfor have den fornødne kendskab til seneste retspraksis for at kunne argumentere din sag i forhold til vurderingen af, om en købsordrer afviger fra handelspapirets ”værdi i markedet”.

Baggrunden for reglerne er selvfølgelig, at det er af væsentlig betydning, at kursdannelsen på de handlede værdipapirer sker på grundlag af korrekte og pålidelige oplysninger.

Adfærd fra markedsdeltagernes side, der har til formål eller som resultat at påvirke kursdannelsen i en retning, som denne ellers ikke ville have taget under normale markedsforhold, kan derfor være strafbart.

Information om gennemførte transaktioner og afgivne handelsordrer udgør et vigtigt grundlag for prisdannelsen på værdipapirmarkederne.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen kan give dig det bedste forsvar, hvis du er tiltalt for kursmanipulation. Han har erfaring med at optrevle komplekse økonomiske modeller fra sine 3 år hos Kammeradvokaten. Derudover har Morten Bjerregaard Nielsen i 7 år været partner i en venture-virksomhed, og har derfor særlig indsigt i sager med økonomisk og formueretlige aspekter.

Sager om insiderhandel startes ofte, fordi Politiets eller SKATs folk ikke har den fornødne erhvervsretlige erfaring til at forstå de bagvedliggende legitime forretningsmæssige hensyn. Et af de meste kendte eksempler herpå er nok stadig den såkaldte ”Midtbank-sag”.

Sagerne om insiderhandel kan have fællestræk med sagerne om kursmanipulation, men der kan også være markante forskelle. I sager om insiderhandel påstår Politiet eller SKAT ofte, at den sigtede har opnået en fordel til sig selv ved at handle med aktier på et tidspunkt, hvor en kendsgerning, der kunne føre til en kursstigning endnu ikke var kendt af markedet.

Det gør sondringen mellem såkaldt uhæderlig intern viden og almindelig forretningsmæssig adfærd utrolig vigtig. Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har arbejdet med selskabsret hos Danmarks største advokatfirma, Kromann Reumert, i 3 år og siden da 3 år hos statens advokatfirma Kammeradvokaten før stiftelsen af advokatfirmaet i 2007. Derfra har han den fornødne formueretlige viden til at føre disse sager.

Midbank-sagen blev netop afgjort på sondringen mellem såkaldt uhæderlig intern viden og almindelig forretningsmæssig adfærd. Sagen drejede sig om, hvorvidt Midtbank A/S og ledelsen i selskabet havde overtrådt reglerne om insiderhandel ved at tilbagekøbe egne aktier på et tidspunkt, hvor selskabet lå i forhandlinger om overtagelse med Svenska Handelsbanken.

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse og frifandt de tiltalte i sagen. De tiltalte var blevet dømt i byretten. Højesteret lagde vægt på, at oplysningerne om de igangværende forhandlinger med Svenska Handelsbanken var intern viden, men at Midtbank A/S's tilbagekøb af egne aktier var almindelig forretningsmæssig adfærd, og at der ikke var sket uhæderlig anvendelse af intern viden. Højesteret konkluderede derfor, at de tiltalte ikke havde overtrådt forbuddet mod insiderhandel.

Værdipapirhandelsloven indeholder forbud mod insiderhandel og kursmanipulation. Derudover er der som udgangspunkt forbud mod at videregive intern viden. Reglerne om forbud mod insiderhandel har som overordnet formål at sikre et velfungerende marked, som investorerne har tillid til, og forhindre at visse investorer (insidere) opnår en fordel, som andre investorer ikke har mulighed for.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S' oplysningsforpligtelser betyder blandt andet, at selskaber skal udarbejde interne regler, som forhindrer, at endnu ikke offentliggjorte oplysninger om selskabet spredes. Derudover skal der udformes regler, der regulerer selskabets, ledelsens og medarbejdernes handel med værdipapirer.

Værdipapirhandelslovens forbud mod insiderhandel og videregivelse af intern viden omfatter enhver, der har intern viden. Derfor kan der meget let opstå misforståelser, og tiltaler og sigtelser, hvor der ikke er grundlag for straf.

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen har erfaring med at føre sager om den såkaldte speciallovgivning – altså sager der ikke er strafbare efter straffeloven, men efter andre love. Så ring direkte til forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen på 50 51 91 31, hvis du fortroligt vil drøfte din sag.

 

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen kan give dig det bedste forsvar, hvis du er tiltalt for kursmanipulation. Er du mistænkt eller sigtet for at have modtaget ulovlige beløb er det vigtigt, at din forsvarsadvokat har stor forståelse for de formueretlige handlinger, som ligger bag.

Sigtelser for modtagelser af ulovlige provisioner opstår ofte i forbindelse med misforståelser for ansatte i store og mellemstore virksomheder og institutioner.

Beskyldningen går ofte på, at for eksempel en indkøber som ”betaling” for at købe varer et bestemt sted har modtaget et beløb for til gengæld at have købt varer til højere pris end parterne ville være nået frem til ved en sædvanlig forhandling. Det kan også være omvendt – altså at du beskyldes for at have solgt for billigt mod at have modtaget beløb eller private ydelser til gengæld. Beskyldningen er ofte kombineret med, at virksomhedens indtjening og konkurrencesituation derved er blevet forringet.

Det kan ofte være meget svært at føre bevis i disse sager, og derudover ved jeg som din forsvarsadvokat, at mange af disse situationer er misforståelser, der kan have reelle forretningsmæssige grunde. Derfor kan jeg give dig det bedste forsvar i sager om ulovlige kick backs, provisioner eller andre påstået ulovlige fordele.

Hvis det besluttes, at der skal ske en rekonstruktion via skifteretten, så er næste skridt, at retten udpeger en såkaldt rekonstruktør. En rekonstruktør er det, som tidligere under såkaldt betalingsstandsning blev kaldt et ”tilsyn”. Ordet tilsyn er misvisende. Det skyldes, at tilsynets opgave ikke kan beskrives som en ”kontrollant” i negativ forstand. Tvært imod er opgaven at bidrage med strategisk sparring om, hvordan virksomheden via udskillelse, tilpasning, turn around eller andet kan blive levedygtig fremadrettet.

Advokat Morten Bjerregaard har som forhenværende medejer af en venturevirksomhed gennem 7 år omfattende erfaring som strategisk sparringspartner og drift af virksomheder.

Ud over en rekonstruktør så skal der ved en rekonstuktion også udpeges en regnskabskyndig tillidsmand til at bistå i rekonstruktionsbehandlingen.

Vurderingen af hvad der skal ske kan munde ud i akkord, at virksomheden bliver solvent, eller konkurs hvis der ikke er noget at gøre. I så fald er det vigtigt, at beslutning om konkurs træffes i tide, så du undgår erstatningsansvar og konkurskarantæne.

Det der tidligere hed betalingsstandsning kaldes i dag for rekonstruktion eller rekonstruktionsbehandling. Nye regler har gjort det lettere at få lov til ikke at betale sine kreditorer i en periode, så virksomheden får et pusterum uden at skulle betale, og derfor kan komme på ret køl.

Reglerne er nu sådan, at en person eller et selskab, der for tiden har svært ved at betale sine regninger kan tages under såkaldt rekonstruktionsbehandling. Det kræver en såkaldt begæring til skifteretten, men ofte vil det være en fordel at lave en såkaldt stille rekonstruktion.

Det sker uden rettens medvirkning, men i dialog og forhandling kun med de største kreditorer, så det sker mere diskret.

Det er helt afgørende, at du ikke selv begynder at overdrage virksomhedens aktiver i en krisesituation eller begynder at betale nogle frem for andre. Det kan omstødes i tilfælde af en konkurs, og vil i nogle tilfælde være direkte strafbart.

Formålet med en rekonstruktion drøfter vi sammen. Typisk vil det være en analyse af driften, samt at vurdere om der er dele af din virksomheden, som skal udskilles i særskilte selskaber. Formålet med det kan være at få de sundeste områder placeret der. Et andet formål kan være at opnå en betalingsordning med kreditorerne. Det kan være i form af en såkaldt frivillig akkord eller en tvangsakkord.

Din advokat i en sag om planlagt rekonstruktion skal være opmærksom på, at reglerne for tvangsakkord er blevet blødt op. Det er med andre ord nemmere at få uvillige eller ikke-samarbejdsvillige kreditorer tvunget til at eftergive en del af deres krav. Læs mere herom under tvangsakkord.

Begæring om rekonstruktionsbehandling kan indgives af skyldneren selv (egenbegæring) eller af dennes kreditorer (kreditorbegæring).

Hvad skal der skrives i begæringen?

En begæring om rekonstruktion skal være skriftlig og indeholde:

Navn og adresse på skyldneren, skyldnerens erhvervsgren og CVR-nr., og navnet hvorunder virksomheden drives

Forslag til, hvem der skal være rekonstruktør samt tillidsmand

Hvis begæringen indgives af en kreditor, så skal begæringen også indehold de omstændigheder, som begæringen støttes på.

Begæringen skal desuden være vedlagt en række dokumenter. Det drejer sig om:

  • Erklæringen tiltrådt af den du ønsker som rekonstruktør. Her skal rekonstruktøren og tillidsmanden erklære, at de villige til at tage opgaven, og at de opfylder habilitetsbetingelserne i konkurslovens § 238.
  • Hvis begæringen vedrører et selskab, så skal der også vedlægges tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som ikke må være mere end tre måneder gammel.
  • Retsafgiften på DKK 750. Normalt vil man vælge at overføre beløbet til skifterettens konto på forhånd.
  • Indgives begæringen af skyldneren selv skal der også vedlægges en liste over aktiver og passiver, herunder som del af passiverne en liste over kreditorerne.
  • Endelig skal der stilles sikkerhed for omkostningerne ved en eventuel senere konkurs. Hvis begæringen indgives af en kreditor, kan sikkerheden dog stilles på det møde, hvor begæringen skal behandles. Sikkerheden fastsættes normalt til DKK 30.000, dog alene DKK 15.000, hvis der er virksomhedspant.

Er begæringen om rekonstruktion indgivet af skyldneren, indleder skifteretten straks ved modtagelsen rekonstruktionsbehandling, hvis betingelserne er opfyldt. Det samme gælder, når begæringen kommer fra en kreditor, og der er givet samtykke fra skyldneren.

Hvis skyldneren er en fysisk person, og såfremt han ikke samtykker i begæringen senest på mødet – for ved at udeblive – ændres rekonstruktionsbegæringen til en konkursbegæring, der straks behandles.

Hvis skyldneren er et selskab, og selskabet ikke samtykker senest på mødet, kan skifteretten tage rekonstruktionsforslaget til følge mod ledelsens vilje. I de tilfælde bestemmes det samtidigt, at rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet. Hvis skyldneren er et selskab, kan rekonstruktionsbegæringen ikke ændres til en konkursbegæring.

Ønskes selskabet erklæret konkurs i tilfælde, hvor en begæring ikke er taget til følge, skal der indgives en lovformelig konkursbegæring. Begæringer om rekonstruktion og konkurs mod et selskab kan sagtens indgives samtidigt, og indkaldelse kan ske til samme tidspunkt.

Når rekonstruktionsbehandlingen er indledt, kan begæringen ikke tilbagekaldes. Så længe en begæring om rekonstruktion er under behandling, og så længe en rekonstruktionssag verserer, kan en konkursbegæring ikke behandles.

Skifteretten skal ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen beskikke en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Skifteretten bestemmer, hvem der skal beskikkes, og er ikke bundet af de forslag, som er anført i begæringen.

Skifteretten fastsætter også et såkaldt planmøde. Det skal afholdes inden inden fire uger efter rekonstruktionsbehandlingen er blevet indledt. Skifteretten indrykker en bekendtgørelse i Statstidende. Her fremgår det hvori rekonstruktionsbehandlingens indledning offentliggøres, og kreditorerne indkaldes til planmødet.

Forud for planmødet hjælper vi som rekonstruktør med at lave et forslag til en rekonstruktionsplan. Den skal ifølge loven indeholde følgende:

  • En begrundet redegørelse for hvilken type forslag til rekonstruktion der agtes fremsat, og en vurdering af, om der er væsentlige forhold, som kan hindre en gennemførelse af denne rekonstruktion.
  • Regnskabsmæssig balance pr. dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.
  • Oplysning om, hvorvidt der efter tillidsmandens opfattelse er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport.
  • Redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen.

Vedtager kreditorerne ikke en rekonstruktionsplan på mødet, så ophører rekonstruktionsbehandlingen, hvorefter skyldneren bliver taget under konkursbehandling. Vedtages en rekonstruktionsplan, og sker der efterfølgende væsentlige ændringer i forudsætningerne for den vedtagne plan, indkaldes der igen til retsmøde i skifteretten, hvor der tages stilling til det videre forløb.

Senest seks måneder efter planmødet, skal der holdes et afstemningsmøde i skifteretten. På dette møde skal kreditorerne stemme om – og skifteretten skal stadfæste – det forslag til rekonstruktion (såkaldt rekonstruktionsforslag) som vi udarbejder sammen.

Forslaget kan indeholde en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Hvis kreditorerne ikke vedtager forslaget, eller hvis skifteretten nægter at stadfæste det, ophører rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages under konkursbehandling.

Rekonstruktøren kan ved et møde i skifteretten – og i samråd med kreditorerne – anmode om udsættelse af afstemningsmødet med indtil to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire måneder. En rekonstruktionsbehandling varer typisk i syv måneder og kan maksimalt vare et år.

Er skyldneren fortsat insolvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør, indledes automatisk konkursbehandling.

I forlængelse af Covid-19 er der lavet nye regler om rekonstruktion.

Det er for at hjælpe muligheden for at redde så mange virksomheder som muligt fremskyndet proceduren

Det indebærer:

Der skal ikke længere være pligt til ved indledning af rekonstruktionsbehandlingen at udpege en tillidsmand.

Rekonstruktionsbehandling skal ikke obligatorisk føre til konkursbehandling, hvis
rekonstruktion ikke gennemføres.

Indledende rekonstruktionsbehandling kan vare fire og op til otte uger frem til et såkaldt planmøde.

Fast-track-proces skal gøre det muligt at gennemføre en virksomhedsoverdragelse før et egentligt
rekonstruktionsforslag behandles.

Virksomhedsoverdragelse under rekonstruktionsbehandling sidestilles med virksomhedsoverdragelse under konkurs. Det betyder, at en erhverver alene indtræder i forpligtelser overfor ansatte fra dagen for indledning af rekonstruktionsbehandlingen, hvis lovens system følges.

Lønmodtagernes Garantifond kan for medarbejdere fremskynde udbetaling for perioden inden indledning af rekonstruktionsbehandlingen således som i dag under konkurs, når medarbejdere er opsagte og ikke videreførte.

Virksomhedspantets frysning ved indledning af rekonstruktionsbehandling ændres fra at være obligatorisk til at være op til valg fra skyldner eller panthaver, således at det blandt andet skal være muligt for skyldnerens pengeinstitut at finansiere skyldneren under og efter rekonstruktionsbehandlingen.

Ved en rekonstruktion skal man for at undgå ansvar holde sig kreditorernes rimelige fælles interesser for øje. Det betyder, at der kan være kreditorer, som det er nødvendigt at tage kontakt til. Det drøftes.