Bisidder i kommission

Er du embedsmand i Danmark, så kan der være risiko for, at du en dag risikerer at blive anmodet om at afgive forklaring til en undersøgelseskommission.

Advokat Morten Bjerregaard beskæftiger sig løbende med nogle af de største verserende retssager, herunder gruppesøgsmålet mod Danske Bank A/S, retsopgøret efter Qudos Insurance A/S, Hesalight A/S, gruppesøgsmålet vedrørende Hellerup Finans A/S og Burmeister & Wain Energy A/S.

Desuden har advokat Morten Bjerregaard erfaring fra Kammeradvokaten - statens faste advokatfirma og har derfra et særligt indblik i administrationens og ministeriernes forhold.

Til brug for din vurdering af din situation, har du som embedsmand i mange tilfælde ret til en bisidder. Du er velkommen til at kontakte advokat Morten Bjerregaard direkte på 50 51 91 31, hvis du i fortrolighed vil drøfte, hvordan en bisidder kan hjælpe dig i praksis.

Hvis du som embedsmand bliver anmodet om at afgive forklaring for en undersøgelseskommission, har du ret til at vælge en bisidder, som statskassen betaler. Det er en retssikkerhedsgaranti, fordi en undersøgelseskommission kan føre til efterfølgende tjenstlige eller ansættelsesretlige konsekvenser.

Spørgsmålenene vil normalt blive stillet af en såkaldt udspørger, som er den advokat, som en kommission henter ind til at udspørge vidnerne, mens kommissionen normalt selv lytter.

Et alternativ er dog en såkaldt granskningskommission, som er nedsat i forbindelse med den såkaldte minksag, hvor kommissionen skal undersøge beslutningsprocesserne bag aflivningen af de danske mink, herunder det såkaldte spørgsmål om legalitet - altså om beslutningen havde hjemmel / basis i lovgivningen, og hvordan en eventuelt manglende hjemmel i givet fald blev håndteret.

En granskningskommission er et nyt parlamentarisk redskab til en sag, der har påkaldt sig opmærksomhed.

Den nye undersøgelsesform betyder blandt andet, at Folketinget selv formulerer opgaven og udpeger medlemmerne af kommissionen.

Formålet har været at fremtidige undersøgelser kan forløbe i en organiseret proces, men med skriftlige svar og med en tidsgrænse for kommissionens arbejde, sådan at sagerne ikke trækker så lang tid ud.

Det skal fremhæves, at uanset formen for en undersøgelseskommission, så er den ikke en dømmende myndighed ligesom en domstol.

En kommission kan undersøge og redegøre for et forløb, men hvis en minister af Folketinget ønskes forsøgt dømt, så skal Folketinget gå videre med sagen med en rigsretssag.

Undersøgelseskommissioner har således fokus på ministre og embedsmænd. Ofte handler sagen om noget, som er sket for temmelig længe siden – og meget ofte om situationer, hvor der kan være en divergerende opfattelse af, hvad der er sagt, sket og forstået fx på det samme møde.

En bisidder må godt bistå flere embedsmænd i samme sag, hvis der ikke er interessekonflikter.

Hvis du ønsker os som bisidder, så vil vi i første omgang anmode om at blive beskikket, så statskassen som anført betaler regningen.

Herefter begærer vi aktindsigt, hvilket er hjerteblod for enhver advokat.

Det hele starter med, at bisidderen får udleveret sagens skriftlige materiale fra kommissionen.

Dernæst gennemgår vi materialet sammen med dig, idet materialet ikke må udleveres til kunden, men du kan sidde på vores kontor og gennemgå det sammen med os.

Forud for afhøringen modtager bisidderen normalt en liste fra kommissionen over, hvilke bilag kommissionen vil udspørge embedsmanden om. Det kan dreje sig om flere tusind bilag.

Det siger sig selv, at det er afgørende for din troværdighed, at du er godt inde i de relevante dokumenter, hvorfor vi hurtigt afstemmer forventninger til hvilket tidsforbrug, som vi anbefaler at du sætter af til at sætte dig ind i sagen. Valget er selvfølgelig dit, men vi kommer med en klar anbefaling.

Ud over at gennemgå bilag, så gennemgår vi også hvad vi i øvrigt vurderer kan være relevant ift. at huske tilbage.

Ofte vil du som embedsmand i sagens natur enten have ingen eller kun en meget svag hukommelse om, et dokument, en mail eller et møde som fandt sted for flere år siden.

Her hjælper vi med at nævne de forhold, som kommissionen ud fra vores erfaring vil have fokus på, herunder spørgsmål, andre dokumenter, et mødereferat, en avisartikel osv. – og herefter rekonstruere vi sammen forløbet dengang underlagt vores tavshedspligt.

Det er helt sædvanligt ikke at kunne huske noget, men det er en udfordring hvis andre på troværdig vis kan huske forløb. Så kan det blive deres forklaringer, der lægges til grund.

Når det er sagt, så kan det forekomme frustrerende at fokus rettes mod detaljerne i et forløb for tre eller otte år siden, og vi drøfter derfor også hvordan du på en troværdig måde kan udtrykke hvor mange andre sager og forhold, som samtidig har været verserende.

De fleste sager med embedsmænd i fokus udspringer af, man har været meget loyal i forhold til at hjælpe med at gennemføre deres ministers ønsker og visioner.

Det er også kendetegnende, at embedsmanden i situationen ikke har haft nogen idé om, at en sag vil vende tilbage og derfor måske ikke har haft anledning til at lægge et notat til ministeren, så linjerne var klare. Andre gange kan der have været en mere eller mindre udtalt forventning om, at der netop ikke blev skrevet et notat eller en mail. Dette drøfter vi naturligvis i fuld fortrolighed, idet vi har forståelse for, at mange sager udspringer af en god vilje kombineret med et pres for at trække en ordlyd eller en linje i administrationen så langt som overhovedet muligt.

Embedsmænd, især de øverste, befinder sig i en balancegang, hvor de er meget bevidste om, at vi ikke har embedsmandsvælde, men ministerstyre. Det er ofte den balancegang som skaber disse sager, hvilket vi drøfter i fortrolighed.

Det er vores opgave at klæde dig på til konkrete og præcise svar på kun det, som der bliver spurgt om, herunder undlade mere generelle udtalelser om, hvordan du ser på sagen.

Enhver udspørger har sin egen stil, og det er bisidderens rolle at aflæse den og forberede sin klient. Herunder hvor snittet bliver lagt i spørgsmålene.

Bisiddere har ret til at sidde med og lytte til de øvrige afhøringer i kommissionen for at kunne hjælpe deres kunde/embedsmand bedst muligt.

Kommissionen – typisk en dommer som formand suppleret af to særlige eksperter – har ikke nødvendigvis viden om, hvordan ting foregår i et ministerium. Så man hjælper også sin klient med at kunne forklare sig, så det ikke bliver for indforstået. Morten Bjerregaard har tidligere arbejdet hos Kammeradvokaten og har derfra et særligt indblik i arbejdsgangen i ministerierne set fra en rådgivers perspektiv.

Ved selve afhøringen forbereder vi, at du kan stå på egne ben. For hvis bisidderen siger ret meget sender det et signal om usikkerhed, og det kan skade troværdigheden.

Når udspørgningen er færdig, kan bisidderen stille sine egne spørgsmål til sin klient for at få forhold frem – forklaringer, dokumenter og hændelser – som ikke kom frem under afhøringen.

Det er en meget vigtig rolle for enhver bisidder og advokat, som vi selvfølgelig drøfter.

Her er der ikke så meget andet at gøre for bisidderen end at prøve at sikre, at intet kommer som en overraskelse. Vi har stor erfaring med sager, som har mediernes bevågenhed - og det har du muligvis også. Vi deler derfor erfaringerne og drøfter en passende strategi i forhold til medierne.

Ofte vil det være at holde lav profil og henvise til, at man vil afgive sin forklaring for kommissionen og ikke ønsker at udtrykke noget i pressen af hensyn til at undgå misforståelser.