Kartel - er du mistænkt for karteller, prisaftaler og anden konkurrencestrafferet?

Bjerregaard Advokatfirma og advokaterne Morten Bjerregaard Nielsen og Camilla K. Puggaard har den fornødne ekspertise til at hjælpe dig, hvis du er tiltalt i en sag angående et kartel, prisaftaler eller lignende konkurrencestrafferet. Det kan være en sag vedrørende påståede ulovlige prisaftaler, karteller og lignende.

Dette område ledes af advokat (H) Morten Bjerregaard og advokat (L) Camilla K. Puggaard.

I de senere år har vi inden for dette sagsområde primært beskæftiget os med sagskomplekserne inden for nedrivning og VVS.

I sagen vedrørende det påståede VVS-kartel opnåede Morten Bjerregaard, at sagen mod vores klient blev opgivet mod en ganske lille bøde, og i sagen vedrørende det påståede nedrivningskartel undgik vores klient fængsel og opnåede dermed et langt bedre resultat end anklagemyndigheden havde påstået.

Vores formål er altid at få sagen lukket før en retssag.

Din forsvarsadvokat i en sag om en konkurrenceretlig overtrædelse skal have den fornødne praktiske erfaring med konkurrenceret. Det har såvel Morten Bjerregaard Nielsen dels fra sin tid i Kromann Reumerts afdeling for Konkurrenceret, samt gennem 10 år at have rådgivet venturevirksomheder om disse spørgsmål, ligesom Camilla K. Puggaard har erfaringen fra Kammeradvokaten.

 

Vi er, og har været, advokater for personer som er både sigtet og tiltalt for påståede karteller i en lang række brancher, hvor virksomheder og ansatte mistænkes for at have indgået ulovlige prisaftaler i strid med konkurrenceloven.

I sagerne arbejder vi især med noget af det, som bør være hjerteblod for enhver forsvarer - nemlig at se på sagens helt specifikke forhold. For Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) rejser en del af disse sager som prøvesager i forhold til bødeniveau og strafniveau i det hele taget. Og her skal både usikkerhed om beviser og om retspraksis komme den sigtede eller tiltalte til gode.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på, at resultatet af en myndighedsafgørelse ikke kan overføres til en straffesag. Det skyldes, at bevisreglerne er væsentligt forskellige.

Det er i den forbindelse betydningsfuldt at være opmærksom på, at forarbejderne til konkurrenceloven kræver en kvalificeret grovhed af overtrædelsen for at der kan dømmes i disse tilfælde. Og uden retspraksis på området er der et større spillerum for, at tvivlen skal komme tiltalte til gode.

Kontakt forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen på direkte mobil 50 51 91 31 eller mb@badv.dk hvis du i streng fortrolighed ønsker at drøfte en kartel mistanke rettet mod dig eller din virksomhed.

Sager om konkurrenceret er præget af økonomiske aftaler, som anklagemyndigheden ikke altid har den fornødne erhvervsmæssige erfaring til at kunne sætte sig ind i. Spillerummet for aftaler med anklagemyndigheden er særlig stort, fordi sondringen mellem de forskellige bødeniveauer er uklar og i vidt omfang uprøvet i retspraksis.

Et påstået kartel er en påstået ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder. Ofte er en aftale der begrænser konkurrencen, for eksempel ved aftalte begrænsninger i forretningsmæssige dispositioner, dog en lovlig handling, der bygger på en sund markedsøkonomi.

Hvis overtrædelsen er begået efter den 1. marts 2013, risikerer bestyrelsesmedlemmer, direktører eller andre ledende medarbejdere desuden fængselsstraf på op til seks år for at have deltaget i et kartel. Det er muligt at slippe for bøde- og fængselsstraf for karteldeltagelse, hvis man er den første karteldeltager, der henvender sig myndighederne.

Et eksempel på dette var den første store straffesag om karteller med et konkurrenceretligt perspektiv også endte med bødeforlæg, som var mindre end det Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) oprindeligt havde meldt ud som var i vente.

I den sag som SØIK omtalte som en af de mest omfattende kartelsager, som man hidtil har set i Danmark, blev bødeniveauet i den sag kun omkring 1 million per virksomhed i gennemsnit. Det er selvfølgelig også et meget højt beløb, men det skal ses i sammenhæng med SØIK´s tidligere beskrivelser af sagen. Der var tale om påstået ulovligt aftalte priser på byggerier til en samlet værdi af omkring 400-500 millioner kroner.

Sagen skal også ses i sammenhæng med, at SØIK oprindeligt sigtede 33 virksomheder for påstået ulovligt at aftale priser på byggerier til en samlet værdi af disse 400-500 millioner kroner. Otte virksomheder fik altså i første omgang ikke udstedt en bøde, og det vides ikke om tiltalen mod dem droppes.

For så vidt angår de virksomheder, som modtog et bødeforlæg, er det også vigtigt at understrege, at de pågældende virksomheder naturligvis har retssikkerhedsgarantier i forhold til bøderne. Det betyder, at de kan prøves ved domstolene, som enhver anden bøde - heldigvis.

Sager om for eksempel ulovlige prisaftaler indeholder vigtige afvejninger i forhold til de økonomiske og samfundsmæssige hensyn som ligger bag konkurrencelovgivningen, herunder de vigtige undtagelser som i mange tilfælde gør disse aftaler fuldt lovlige.

Disse erhvervsretlige forhold overses ofte af anklagemyndigheden og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Disse sager er ofte misforståelser, og kan ofte føre enten til at SØIK helt opgiver sagen, eller at den kan afgøres med en mindre bøde - altså så du undgår en lang retssag.

Sigtelser sker ofte efter af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4 (tidligere stk. 3), jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3.

Sager om for eksempel ulovlige prisaftaler indeholder vigtige afvejninger i forhold til de økonomiske og samfundsmæssige hensyn som ligger bag konkurrencelovgivningen, herunder de vigtige undtagelser som i mange tilfælde gør disse aftaler fuldt lovlige.

Disse erhvervsretlige forhold overses ofte af anklagemyndigheden og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Reglerne, herunder § 6 i konkurrenceloven, handler om, at det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

Sådanne aftaler kan dog være helt sædvanlige, men SØIK forsøger ofte at dreje dem i retning af at have disse karakterer:

1) at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser,

2) at begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer,

3) at opdele markeder eller forsyningskilder,

4) at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen,

5) at stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand,

6) at to eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelsen af et joint venture, eller

7) at fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser.

Kontakt forsvarsadvokat Morten Bjerregaard Nielsen på direkte mobil 50 51 91 31 eller mb@badv.dk hvis du i streng fortrolighed ønsker at drøfte en mistanke rettet mod dig eller din virksomhed.

Læs mere om både økonomisk kriminalitet og momssvig.