Kædesvig - regler der kan lempe straffen

Kædesvig er omfattet af nogle regler fra 2015, som din advokat i en sag om kædesvig skal kende. De lemper nemlig straffen, sådan at det helt klare udgangspunkt er, at du ikke kommer i fængsel - selv hvis du er skyldig.

I Bjerregaard Advokatfirma arbejder vi dog altid ud fra det udgangspunkt, at du er uskyldig. Og sammen drøfter vi hvordan din sag om påstået kædesvig bedst muligt kan skæres til.

Kædesvig betegnes af myndighederne som sager, hvor de påståede ”bagmænd” gemmer sig bag en række selskaber og underleverandører for at sløre påstået skattesvig og momssvig samt brug af såkaldt sort arbejdskraft. Ofte ligger der dog helt reelle forretningsmæssige grunde bag, og politiets folk har ikke altid indblik i de kommercielle overvejelser.

 

Kontakt forsvarsadvokaterne fra Bjerregaard Advokatfirma på direkte mobil 50 51 91 31, hvis du vil drøfte din sag eller er under mistanke.

Et eksempel på kædesvig kan være, at en såkaldt bagmand opretter selskaber, hvor der indsættes en direktør som reelt ikke har noget med virksomheden at gøre. Den direktør giver så fuldmagt til bagmanden eller instrueres af bagmanden om at udstede udstedte fakturaer til brug for, at andre virksomheder kan opnå uretmæssigt moms- og skattemæssigt fradrag. Der udstedes altså typisk fakturaer uden at der har været udført et reelt stykke arbejde. Når disse fakturaer betales så sker det ofte kontant, hvorved der fremskaffes fremskaffes kontanter til sort aflønning af personale.

Efter politiets opfattelse styrer samme bagmand ofte flere eller mange selskaber på den måde. I de arrangementer som faktisk er kædesvig indgår det også som et element, at betalingen af den fiktive faktura overføres til andre selskaber, ofte forskellige selskaber i mange mindre portioner og derfra videreoverføres til endnu flere selskaber i endnu mindre portioner og ofte til konti i udlandet.

Kædesvig er et fokusområde for politiet, skat og for anklagemyndigheden. Indsatsen over for det, som politiet og anklagemyndigheden beskriver som underleverandører i blandt andet servicebranchen er blevet styrket. Det skyldes, at der er oprettet en enhed under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK / Bagmandspolitiet), som skal arbejde med dette område.

Som noget af det første har den nye enhed etableret en "hotline", som politikredsene og de to såkaldte bandeenheder kan konsultere. Her kan de få råd om blandt andet sporing, og hvad politiet betegner som hvidvask af udbytte fra de sager, som myndighederne har døbt”kædesvigssager”.

Politiet oplyser på deres hjemmeside netop, at indsatsen skal rettes mod blandt andet servicebranchen. Her er det politiets opfattelse, at underleverandører uden ansatte indgår kontrakter med såkaldte "skraldespandsselskaber", som er "styret" af det, som politiet og SKAT kalder stråmænd.

SKAT og Politiet er af den opfattelse, at medarbejderne aflønnes sort og til en ringe løn. Herefter giver det de påståede bagmænd mulighed for at hæve udbyttet – kontant eller ved at overføre midlerne til konti i udlandet. Til slut bliver det påståede skraldespandsselskab opløst, uden at der er afregnet skatter og moms.

Bjerregaard Advokatfirma og især advokat Camilla K. Puggaard og advokat Morten Bjerregaard har været advokater i en lang række af disse sager. For nylig lykkedes det at få en sag udskilt, hvor der var rejst sigtelse med henblik på en længerevarende fængselsstraf. Sagen blev afsluttet med en bøde på DKK 30.000. Så i disse sager er det vigtigt, at have en forsvarsadvokat der  er vant til at forhandle med politiet, så vi sammen kan se på, om retssagen skal køres, eller om der kan skabes en løsning, du kan acceptere, så du hurtigt kan undgå retssag og komme tilbage til et liv uden problemer.

Politiet mener, at der ofte er tale om organiseret kriminalitet, som i nogle tilfælde bliver begået af personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøerne.

Vi påser og argumenterer naturligvis hver enkelt sag for sig, og minder om, at ingen er skyldige før de er dømt. Hidtil er efterforskningen ofte først begyndt, når de involverede selskaber var lukket ned, og der forelå en anmeldelse. Nu vil en eventuel efterforskning ofte kunne gå i gang tidligere. Det skaber en række retssikkerhedsmæssige udfordringer, som din forsvarsadvokat i sager om kædesvig skal være opmærksom på.

Nu skal politiet eksempelvis blot have én retskendelse for at kunne følge en transaktion gennem flere banker. Hidtil har det været nødvendigt med en ny retskendelse, hver gang der skulle ske uvarslede indgreb over for en ny bank eller et nyt selskab. Derudover kan politiet også spærre et beløb på en bankkonto i en kortvarig periode, hvis der blot er grund til at tro, at beløbet har tilknytning til hvidvask.

Tidligere krævede en spærring af en bankkonto, at der forelå en begrundet mistanke.