Hvidvask – straffelovens § 290a

Hvidvask – er ofte en misforståelse

Din advokat i en sag om påstået hvidvask skal være opmærksom på, at politiet ofte misforstår disse sager. Derfor er der gode muligheder for at få politiet til at opgive en sag om hvidvask, inden der overhovedet rejses en sag.

Ring til forsvarsadvokat Camilla K. Puggaard eller Morten Bjerregaard direkte på mobil 50 51 91 31, hvis du ønsker at drøfte din sag. Vi er ved telefonen kl. 8 – 22.

Vi kan blive beskikkede, så vi ikke sender dig en regning.

Hvidvask har nu sin egen bestemmelse i straffelovens § 290 a.

Hvidvask er typisk at overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af noget, som Politiet eller SKAT påstår er en strafbar handling. Det kan f.eks. være tale om penge, som politiet påstår kommer fra f.eks. underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

Det kan også være at skjule penge tjent ved en påstået momskarussel eller ulovlig virksomhed.

Hvidvask er pt. et fokusområde for anklagemyndigheden.

Straffen kan stige til fængsel i 8 år , når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Advokat Morten Bjerregaard er således pt. forsvarer i en del af disse sager. Ofte er der også tale om sager rettet mod et vekselkontor.

Typisk påstår Bagmandspolitiet, at et vekselkontor benyttes til at hvidvaske kontanter fra påståede strafbare aktiviteter. Dermed sløres det kriminelle udbytte via en omveksling. Men ofte ender disse sager med tiltalefrafald eller frifindelse. Derfor skal din advokat være opmærksom på at du normalt kan få nedlagt navneforbud i sagen, og retsmøderne kan efter omstændighederne afholdes for lukkede døre.

Mistanke om hvidvask

Mange tror at hvidvask nødvendigvis er kompliceret, men du kan også komme i problemer ved rene misforståelser. Nogle typer af virksomheder, som for eksempel banker, vekselkontorer og revisorer har pligt til at underrette staten, hvis de får mistanke om hvidvask.

Detaljerne om hvidvask

Pointen med hvidvask er, at det vedrører udbytte af en strafbar lovovertrædelse. Det er med andre ord nødvendigt, at der er en såkaldt førforbrydelse.

Hvidvask er kun noget, som foretages, efter at førforbrydelsen er begået.

Det mest normale er hvidvask af penge, som direkte eller indirekte er udbytte af enhver strafbar lovovertrædelse.

Hvidvask kan også straffes i Danmar, hvis der er tale om hvidvask af udbytte af en strafbar lovovertrædelse, der er begået i udlandet, herunder tilfælde, hvor førforbrydelsen ikke er undergivet dansk straffemyndighed. Det er tilstrækkeligt, at førforbrydelsen ville have været strafbar efter dansk ret, hvis en tilsvarende handling var foretaget i Danmark.

Hvidvask og lov om finansiel virksomhed

En særlig regel er straffelovens § 290 b.

Den beskriver, at med bøde eller fængsel indtil 3 år straffes den, der som medlem af direktionen eller bestyrelsen i et såkaldt systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) gør sig skyldig i overtrædelse af § 373, stk. 6 eller 7, i lov om finansiel virksomhed.

Med fængsel indtil 3 år straffes den, der som medlem af direktionen eller bestyrelsen i et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) gør sig skyldig i en overtrædelse omfattet af § 78, stk. 2, i hvidvaskloven.

Bestemmelsen giver mulighed for at idømme en højere straf end efter de bestemmelser i lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven, der henvises til i bestemmelsen.

En sådan forhøjelse af strafferammen for ledelsesmedlemmer i SIFI’er er begrundet med, at SIFI’er har en særlig betydning for det finansielle system og dets stabilitet.

Derfor påhviler der ledelsen i SIFI’er et vidererækkende ansvar end ledelsen i andre finansielle virksomheder.

Finanstilsynet udpeger hvert år såkaldte SIFI’er i Danmark.

De nævnte overtrædelser i lov om finansiel virksomhed angår direktions- og bestyrelsesmedlemmers mv. undladelse af at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller nærliggende fare for tab af væsentlig størrelse (§ 373, stk. 6) og afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende virksomheden til offentlige myndigheder m.v. og grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for virksomheden eller indskyderne, de forsikrede eller obligationsejerne eller andre investorer i den finansielle virksomhed (§ 373, stk. 7).

Kontakt advokaterne som er specialister i hvidvask

Ring til advokat Camilla K. Puggaard eller advokat Morten Bjerregaard på 50 51 91 31, hvis du i fortrolighed vil aftale tid til et møde til drøftelse af din sag. Begge advokater har ført en række af de største sager i Danmark i nyere tid om hvidvask.