Hærværk – straffelovens § 291

Ofte pustes hærværks sager op, fordi straffelovens § 291 har en strafferamme på helt op til 6 års fængsel. Men det er kun i meget grove tilfælde, og normalt kan der skabes så stor bevisusikkerhed, at du bliver frifundet eller kun får en meget lav straf, hvor du ikke skal i fængsel. Hvis du er tiltalt for hærværk, så er advokat Morten Bjerregaard Nielsen den rigtige forsvarsadvokat for dig.

Din forsvarsadvokat i en sag om hærværk skal være opmærksom på, at straffen i disse sager ofte dømmes efter hvor stor økonomisk skade person har forvoldt.

I en sag om hærværk skal din forsvarsadvokat derfor være særlig opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kendte værdien af det som blev ødelagt. Og ofte kan man også have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt uden at have gjort noget galt. Det fører til rene frifindelser.

Selv når der dømmes, er en typisk straf nede på 20 dages betinget fængsel selv ved rimeligt omfattende hærværk. Som i langt de fleste sager er ung alder en formildende omstændighed, men der kan også være en række andre formildende omstændigheder.

Andre formildende omstændigheder ved hærværk  er:

1) At gerningsmanden ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført,

2) At gerningsmanden har høj alder, når anvendelse af den sædvanlige straf er unødvendig eller skadelig,

3) At gerningen grænser til at være omfattet af en straffrihedsgrund,

4) At gerningsmanden har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens foretagelse,

5) At gerningen er udført i en oprørt sindstilstand, der er fremkaldt af forurettede eller personer med tilknytning til denne ved et uretmæssigt angreb eller en grov fornærmelse,

6) At gerningen er begået som følge af tvang, svig eller udnyttelse af gerningsmandens unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold,

7) At gerningen er begået under indflydelse af stærk medfølelse eller sindsbevægelse, eller der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen,

8) At gerningsmanden frivilligt har afværget eller søgt at afværge den fare, der er forvoldt ved den strafbare handling,

9) At gerningsmanden frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse,

10) At gerningsmanden har givet oplysninger, som er afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre,

11) At gerningsmanden har genoprettet eller søgt at genoprette den skade, der er forvoldt ved den strafbare handling,

12) At gerningsmanden på grund af den strafbare handling frakendes en af de i § 79 omhandlede rettigheder eller påføres andre følger, der kan sidestilles med straf,

13) At straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes gerningsmanden,

14) At der er gået så lang tid, siden den strafbare handling blev foretaget, at anvendelse af den sædvanlige straf er unødvendig.

Straffelovens § 291 om hærværk lyder sådan:

” § 291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Stk. 3. Forvoldes skaden under de i stk. 2 nævnte omstændigheder af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.