Forsikring

Når et selskab har tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, også kaldet ledelsesansvarsforsikring, så er det for at selskabet ikke skal lide tab, hvis medlemmer af ledelsen laver en ansvarspådragende fejl.

Meget ofte forsøger forsikringsselskabet – typisk via advokat – at nægte forsikringsdækning med henvisning til én eller begge af disse to “normalundskyldninger”:

(i) at der er afgivet urigtige risikooplysninger overfor forsikringsselskabet ved tegningen af forsikringen, hvilket typisk forsøges støttet på forsikringsaftalelovens §§ 4-10, samt

(ii) forsikringsvilkårenes dækningsundtagelser.

Din advokat i en sag, hvor du er sagsøgt nuværende eller tidligere medlem af direktion eller bestyrelse, skal i disse tilfælde have den nødvendige erfaring og indsigt til på et fagligt grundlag at bestrides disse forsøg på at undgå at dække.

For så vidt angår forsikringsaftalelovens §§ 4-10, skal der foretages en individuel bedømmelse af de enkelte ledelsesmedlemmer, hvilket er helt centralt. Selv hvis forsikringsdækning kan nægtes i forhold til én eller flere, så fører det ikke automatisk til, at forsikringsdækning kan nægtes i forhold til alle.

Bevisbyrden er forsikringsselskabets for hver enkelt af de sikrede under forsikringen.

Ofte tegnes forsikringer under omstændigheder, hvor selskabet ikke forventer at få brug for dem. Selv i tilfælde hvor der – oftest ved en undskyldig fejl – måtte være afgivet urigtige risikooplysninger ved tegningen af forsikringen, så vil forsikringsselskabet ofte alligevel være forpligtet til at dække, hvis forsikringsselskabet havde eller burde have haft kendskab til forholdet i et stykke tid uden at reagere.

Det kan være fx. hvis selskabet forholder sig tavs over for officielle årsrapporter i takt med at de aflægges, eller hvis forsikringsselskabet ikke reagerer på uro omkring selskabet, for eksempel i form af negativ omtale i pressen.

I sådanne situationer kan det være et element, hvis selskabet som forsikringstager har været i dialog med forsikringsselskabet, har orienteret dette og/eller haft fast kontaktperson(er) fra fra forsikringsselskabet.

Det vil også være et element, hvis der har været tegnet andre forsikringer efterfølgende uden at forsikringsselskabet har spurgt ind til de forhold, som de havde anledning til at spørge ind til.

I så fald er forsikringsselskabets påberåbelse af eventuelle urigtige risikooplysninger ikke sket uden unødigt ophold, hvilket er et krav efter forsikringsaftalelovens § 8.

Forsikringsvilkårenes dækningsundtagelser

Forsikringsvilkårenes dækningsundtagelser afhænger i sagens natur af den enkelte forsikringspolice (forsikringsaftalen).

Her vil fokus være om forsikringsbegivenheden under bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen er indtrådt i forhold til de dømte ledelsesmedlemmer.

Ved vurderingen af forsikringsdækningen skal der også her foretages en individuel bedømmelse af de enkelte ledelsesmedlemmer.

Såfremt der kan argumenteres for, at ét eller flere af de omfattede ledelsesmedlemmer ikke har har handlet forsætligt og heller ikke bevidst har tilsidesat deres forpligtelser efter
selskabsloven, forretningsordenen eller selskabets vedtægter, så vil det normalt pege i retning af, at forsikringen skal dække.

Det er væsentligt, at det forhold at nogle af ledelsesmedlemmer måtte have handlet forsætligt, eller måske endda er blevet, eller forventes, idømt selv en længere fængselsstraf, ikke afskærer dækning i forhold til den eller dem, som ikke har udført disse handlinger.

En enkeltpersons eventuelle grove forhold (herunder strafansvar) kan ikke udstrækkes til den
øvrige ledelse.

Procestilvarsling

Såfremt der verserer en retssag om ledelsesansvar, og forsikringsselskabet har nægtet at dække, så bør en advokat sørge for at procestilvarsle forsikringsselskabet.

Det indebærer en opfordring til at varetage sine interesser under retssagen for den instans, som den måtte versere for.

Forlig

I disse situationer bør der selvsagt afsøges en forligsmæssig løsning, hvilket ofte kan opnås.

Kontakt

Ring 50 51 91 31 til advokat Morten Bjerregaard Nielsen for at drøfte din sag, hvis du er sagsøgt i en sag vedrørende ledelsesansvar. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.

Læs mere om både skattesvig og andre retssager.