Aktindsigt er hjerteblod for enhver forsvarer

Inden du taler med politiet har du ret til, at en forsvarer – som i første omgang betales af staten – ser alle sagens akter igennem. Det vil sige, at de beviser som politiet eller SKAT påstår at have imod dig har du ret til at få vurderet INDEN du eventuelt udtaler dig til politiet.

Det er desværre en udbredt misforståelse, at din forsvarsadvokat først har krav på et se sagens akter / de påståede beviser imod dig, når du formelt bliver sigtet. Men det er ikke rigtigt.

Rigsadvokaten har i en såkaldt notits, der hedder “Notits om begrebet sigtet” selv opregnet en række hovedlinjer, der angiver hvornår din forsvarsadvokat har ret til at se sagens akter / de påståede beviser.

Du har nemlig ret til at blive “betragtet som sigtet” i en række andre situationer, end dem hvor du formelt er blevet sigtet. Det gælder nemlig, hvis politiets ageren giver grundlag for at mene, “at mistanken er tilstrækkelig stærk”. Det er for eksempel, hvis politiets eller SKATs efterforskning direkte retter sig mod en bestemt person – til forskel fra en større kreds. Og i den situation har du krav på, at en advokat får mulighed for at se sagens akter igennem.

En forsvarsadvokat har ret til at se flere dokumenter end du selv har. Din forsvarer har ret til at se alle politiets beviser, som fx. retsbøgerne vedrørende sagen.

Forsvarsadvokaten må som udgangspunkt vise dig alt, men må ofte ikke udlevere noget til dig.  Vi kan også få adgang til alt det materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angår.

Ofte påberåber politiet sig, at hovedreglen om fuld indsigt i politiets beviser (aktindsigt) skal begrænses som følge af hensyn til:

1) fremmede magter,

2) statens sikkerhed,

3) sagens opklaring,

4) tredjemands liv eller helbred,

5) efterforskning af en anden verserende sag om en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover, eller som udgør en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13, eller

6) beskyttelse af fortrolige oplysninger om politiets efterforskningsmetoder.

I de situationer er vi meget opmærksomme på en bestemmelse i retsplejelovens § 729 c, stk. 2. Den siger, at din forsvarsadvokat skal have fuld adgang til sagens beviser (aktindsigt), hvis det giver anledning til væsentlige betænkeligheder for varetagelsen af dit forsvar at udelade dokumenter. Og det vil ofte være tilfældet. For det hænger grundlæggende ikke sammen med ordentlig retssikkerhed, hvis politiet ligger inde med bevismateriale, som din forsvarsadvokat ikke har fået udleveret.

Husk at du frit kan vælge, hvem der skal være din forsvarsadvokat og hjælpe dig med i første omgang at undersøge om en sag helt kan undgås. Det kan for eksempel være, hvis din advokat kan overbevise politiet eller SKAT om, at de påståede beviser mod dig er for tynde.

Aktindsigt

Du har ret til at se de papirer, som det offentlige har gjort brug af, når staten har truffet en afgørelse.

Retten til indsigt i en sag gælder ikke kun sager hvor du selv er part. Ofte har du også ret til at se dokumenter, journaler med videre i andre sager.

Det kaldes aktindsigt.

Du kan selv søge det offentlige om aktindsigt, men hvis du ikke har tid eller overblik, så kan Bjerregaard Advokatfirma gøre det for dig. Ring 70 20 33 31 eller skriv info@badv.dk

Det koster en fast pris på DKK 2.000 + moms tillagt eventuelle gebyrer pålagt af det offentlige.

Vi kan både søge aktindsigt i din egen sag, eller bare i en sag som interesserer dig.

Når Bjerregaard Advokatfirma søger aktindsigt på dine vegne, så gør vi det selvfølgelig kun, hvis du skriftligt på mail beder os om det. Man kan nemlig godt bemyndige en anden til at søge aktindsigt.

Når du bruger os til din sag om aktindsigt, så anmoder vi også om at angive om der er dokumenter, som stat eller kommune påstår er undtaget fra aktindsigt. Det er med i den pris du betaler til os, at vi vurderer om myndigheden har ret i en påstand om, at nogle papirer ikke skal udleveres – altså er undtaget fra aktindsigt.

Ofte afslår staten eller kommunen helt eller delvis aktindsigt med henvisning til, at der er tale om dokumenter der falder ind under en undtagelse.

Det kan være rigtigt, men det kan også bare være en dårlig undskyldning. Aktindsigt kan være undtaget i disse sagstyper:

Straffesager

Ansættelsessager og sager om forfremmelse

Personalesager

Interne arbejdsdokumenter, som interne breve.

Især spørgsmålet om hvornår der er tale om et internt brev er meget tvivlsomt, og her kan vi ofte få adgang til aktindsigt alligevel. Der skal nemlig ikke meget til før et dokument mister sin interne karakter, for eksempel hvis det er sendt ud af huset.

Andre tilfælde hvor det offentlige ofte afskærer aktindsigt er med henvisning til ét af disse forhold:

Statens sikkerhed og forsvar

Statens politiske og økonomiske interesser

Opklaring af lovovertrædelser

Udførelsen af kontrolopgaverVi forholder os kritisk til det på dine vegne.

En række sager har vist, at staten ikke altid opfører sig korrekt, og så kan det være godt med en advokat til at sikre at aktindsigtsanmodningen behandles korrekt.

I nogle tilfælde er det endda så galt, at staten med vilje har dækket over vigtige forhold. Et eksempel er Christiania-sagerne, hvor politiet indrømmede at have udleveret forkert materiale til forsvarsadvokaterne. Fra ældre tid kender vi Tamil-sagen, hvor ministeriet bevidst syltede sager.

Sådan er det selvfølgelig langt fra i alle tilfælde. Og når indsigt i din sag afslås kan det også skyldes en forkert sagsbehandling, som ikke var tilsigtet.

Du er altid velkommen til at ringe til advokat Morten Bjerregaard på direkte 50 51 91 31 eller skrive på mb@badv.dk hvis du har spørgsmål om din ret til at se de papirer, som den offentlige forvaltning har lagt vægt på, når de har truffet afgørelse i en sag – eller bestemt ikke at gøre noget.

Det koster ikke noget at spørge os.

Ring til advokat Morten Bjerregaard Nielsen, hvis du ønsker en uformel og fortrolig drøftelse af din sag. Tlf. 50 51 91 31 eller mb@badv.dk