Lovpligtig info

Lovpligtige oplysninger om salær mv.

Salæret mv. for vores arbejdet fastsættes i straffesager og sager om konkurskarantæne af retten ud fra de vejledende takster, der findes på domstolstyrelsens hjemmeside her.

I andre sager fastsættes det iht. skriftlig aftale.

For så vidt angår straffesagerne fremgår det af taksterne, at salæret mv. fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.112,50 inkl. moms. Salæret mv. betales i første række af statskassen. Hvis du skulle blive fundet helt eller delvis skyldig, bliver salæret i langt de fleste tilfælde efterfølgende opkrævet af staten hos dig. Det er således i straffesager hvor vi er beskikket forsvarer aldrig os, som sender dig en regning.

Alle advokater i Bjerregaard Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salærer mv. og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Bjerregaard Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.