Lovpligtige oplysninger om salær mv.

Salæret mv. for vores arbejdet fastsættes af skifteretten i konkurssager, og i straffesager og sager om konkurskarantæne af retten ud fra de vejledende takster, der findes på domstolstyrelsens hjemmeside her.

I andre sager fastsættes salæret iht. skriftlig aftale.

For så vidt angår straffesagerne fremgår det af taksterne, at salæret mv. fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.112,50 inkl. moms. Salæret mv. betales i første række af statskassen. Hvis du skulle blive fundet helt eller delvis skyldig, bliver salæret i langt de fleste tilfælde efterfølgende opkrævet af staten hos dig. Det er således i straffesager hvor vi er beskikket forsvarer aldrig os, som sender dig en regning.

Alle advokater i Bjerregaard Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salærer mv. og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Bjerregaard Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

GDPR / behandling af personoplysninger

Bjerregaard Advokatfirma vil i forbindelse med likvidation/konkursbehandling, indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at udøve vores funktion som likvidator/kurator.

Retsgrundlag

Legitim interesse. Bjerregaard Advokatfirma vil indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at udøve vores funktion som likvidator/kurator, og hvor det vurderes, at Bjerregaard Advokatfirmas legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Bjerregaard Advokatfirma vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

Navn
Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
Titel
Arbejdsplads
Kontonummer
Lønoplysninger
HR-relaterede oplysninger
Øvrige personoplysninger, som er i konkursboets besiddelse.

For at opfylde vores retlige forpligtelser vil Bjerregaard Advokatfirma indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at opfylde vores retlige forpligtelser i henhold til Konkursloven.

Bjerregaard Advokatfirma vil indsamle og behandle følgende personoplysninger til opfyldelse af vores retlige forpligtelser:

Navn
Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
Titel
Arbejdsplads
Lønoplysninger
HR-relaterede oplysninger
Andre personoplysninger, som er i konkursboets besiddelse.
Samtykke. Vi vil i visse tilfælde behandle specifikke oplysninger om dig, som kræver dit samtykke. I sådanne tilfælde, vil vi anmode dig om dit udtrykkelige samtykke, og behandlingen vil foregå på grundlag af dit samtykke, og er derfor ikke omfattet af denne privatlivspolitik.

Hvor vi har personoplysningerne fra?

I de fleste tilfælde indsamler vi dine personoplysninger fra konkursboet eller fra andre parter, der er involverede i konkursen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, såfremt det er relevant for konkursboet.

Hvem videregives personoplysningerne til?
Vi vil dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder eller repræsentanter, de danske domstole, tredjemands juridiske rådgiver, eller parter, som efter dansk ret har ret til at modtage personoplysningerne som en del af konkursboets behandling. Derudover vil dine personoplysninger blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger
Bjerregaard Advokatfirma vil opbevare dine personoplysninger i fem år efter konkursboets afslutning, medmindre Bjerregaard Advokatfirma, i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysningerne i en længere periode eller i medfør af gældende ret er eller bliver forpligtet til at slette dem før.