Minksagen

Mink-sagen og den ulovlige nedlukning af et helt erhverv har skabt mange overvejelser i relation til rekonstruktion, konkurs og insolvens i det hele taget.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 70 20 33 31 eller insolvensadvokat Morten Bjerregaard direkte på 50 51 91 31, hvis du er minkavler, eller repræsentant for en minkavler, og ønsker at drøfte din sag.

Ift. eventuel erstatning kan du læse mere vedr. det mulige gruppesøgsmål på www.minksagen.dk

Virksomhedspant og mink

Et af de mest omtalte spørgsmål er hvem en eventuel erstatning skal tilfalde. Hvis minkavleren har stillet et virksomhedspant – typisk til fordel for banken – så vil erstatningen skulle tilfalde panthaveren (typisk banken). For det er en direkte erstatning for det, som der var pant i.

Hvis der ikke er virksomhedspant, så vil der som udgangspunkt være tale om et frit aktiv.

Tilbehørspant og mink

TL § 37, stk. 1, in fine, indeholder en såkaldt landbrugsregel, der gælder for landejendomme. Det
følger af bestemmelsen, at den til ejendommen hørende besætning, gødning, afgrøder og andre
frembringelser tillige er omfattet af panteretten. Det gælder kun landbrugsvirksomhed i traditionel forstand, og derfor er traditionelle dertilhørende dyr omfattet, dvs. køer, grise, heste, får, høns, men
ikke mink, hjorte, kaniner, vildsvin mv. Mink er dermed ikke omfattet af panteretten for dem, som har pant i den faste ejendom.

Driftstab

Ved spørgsmål om driftstab er der et spørgsmål om i hvilken årrække et driftstab kan erstattes. Et naturligt udgangspunkt vil være også at kræve erstatning for en række kommende år.

Bekendtgørelse af lov om hold af dyr kan komme til at spille en afgørende rolle. Her følger det af § 56, at ved påbud om aflivning, fjernelse eller slagtning af dyr efter §§ 30 og 48 eller efter regler fastsat i medfør af §§ 30 og 48 og ved påbud om destruktion, tilintetgørelse eller bortskaffelse af foder, æg og lignende produkter efter § 30 eller regler fastsat i medfør heraf yder staten ejeren en erstatning, der svarer til dyrenes eller produkternes værdi, samt en erstatning til hel eller delvis dækning af det herved opståede driftstab.

Ministeren for fødevarer kan fastsætte nærmere regler om beregning af erstatning og reglerne kan indeholde bestemmelser om maksimum for erstatningen. Det bliver interessant at se i hvilket omfang politikerne vælger at benytte den bestemmelse.

Kontakt advokat Morten Bjerregaard direkte på 50 51 91 31 for en drøftelse.

Hvis du har spørgsmål, kan du læse vores svar på ofte stillede spørgsmål her.