Rekonstruktion – vi kan hjælpe din virksomhed tilbage på god fod

Det der tidligere hed betalingsstandsning kaldes i dag for rekonstruktion eller rekonstruktionsbehandling. Nye regler har gjort det lettere at få lov til ikke at betale sine kreditorer i en periode, så virksomheden får et pusterum uden at skulle betale, og derfor kan komme på ret køl.

Reglerne er nu sådan, at en person eller et selskab, der for tiden har svært ved at betale sine regninger kan tages under såkaldt rekonstruktionsbehandling. Det kræver en såkaldt begæring til skifteretten. Den laver vi for dig.

Formålet med en rekonstruktion drøfter vi sammen. Typisk vil det være en analyse af driften, samt at vurdere om der er dele af din virksomheden, som skal udskilles i særskilte selskaber. Formålet med det kan være at få de sundeste områder placeret der. Et andet formål kan være at opnå en betalingsordning med kreditorerne. Det kan være i form af en såkaldt frivillig akkord eller en tvangsakkord.

Din advokat i en sag om planlagt rekonstruktion skal være opmærksom på, at reglerne for tvangsakkord er blevet blødt op. Det er med andre ord nemmere at få uvillige eller ikke-samarbejdsvillige kreditorer tvunget til at eftergive en del af deres krav. Læs mere herom under tvangsakkord.

Hvad betyder rekonstruktion?

Når begæring til skifteretten er sendt, så er næste skridt, at retten udpeger en såkaldt rekonstruktør. En rekonstruktør er det, som tidligere under såkaldt betalingsstandsning blev kaldt et ”tilsyn”. Ordet tilsyn er misvisende. Det skyldes, at tilsynets opgave ikke kan beskrives som en ”kontrollant” i negativ forstand. Tvært imod er opgaven at bidrage med strategisk sparring om, hvordan virksomheden via udskillelse, tilpasning, turn around eller andet kan blive levedygtig fremadrettet.

Advokat Morten Bjerregaard har som forhenværende medejer af en venturevirksomhed gennem 7 år omfattende erfaring som strategisk sparringspartner og drift af virksomheder.

Ud over en rekonstruktør så skal der ved en rekonstuktion også udpeges en regnskabskyndig tillidsmand til at bistå i rekonstruktionsbehandlingen.

Vurderingen af hvad der skal ske kan munde ud i akkord, at virksomheden bliver solvent, eller konkurs hvis der ikke er noget at gøre. I så fald er det vigtigt, at beslutning om konkurs træffes i tide, så du undgår erstatningsansvar og konkurskarantæne.

Hvem kan indgive begæring om rekonstruktionsbehandling ?

Begæring om rekonstruktionsbehandling kan indgives af skyldneren selv (egenbegæring) eller af dennes kreditorer (kreditorbegæring).

Hvad skal der skrives i begæringen?

En begæring om rekonstruktion skal være skriftlig og indeholde:

Navn og adresse på skyldneren, skyldnerens erhvervsgren og CVR-nr., og navnet hvorunder virksomheden drives

Forslag til, hvem der skal være rekonstruktør samt tillidsmand

Hvis begæringen indgives af en kreditor, så skal begæringen også indehold de omstændigheder, som begæringen støttes på.

Begæringen skal desuden være vedlagt en række dokumenter. Det drejer sig om:

  • Erklæringen tiltrådt af den du ønsker som rekonstruktør. Her skal rekonstruktøren og tillidsmanden erklære, at de villige til at tage opgaven, og at de opfylder habilitetsbetingelserne i konkurslovens § 238.
  • Hvis begæringen vedrører et selskab, så skal der også vedlægges tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som ikke må være mere end tre måneder gammel.
  • Retsafgiften på DKK 750. Normalt vil man vælge at overføre beløbet til skifterettens konto på forhånd.
  • Indgives begæringen af skyldneren selv skal der også vedlægges en liste over aktiver og passiver, herunder som del af passiverne en liste over kreditorerne.
  • Endelig skal der stilles sikkerhed for omkostningerne ved en eventuel senere konkurs. Hvis begæringen indgives af en kreditor, kan sikkerheden dog stilles på det møde, hvor begæringen skal behandles. Sikkerheden fastsættes normalt til DKK 30.000, dog alene DKK 15.000, hvis der er virksomhedspant.

Hvordan forløber en rekonstruktion?

Er begæringen om rekonstruktion indgivet af skyldneren, indleder skifteretten straks ved modtagelsen rekonstruktionsbehandling, hvis betingelserne er opfyldt. Det samme gælder, når begæringen kommer fra en kreditor, og der er givet samtykke fra skyldneren.

Hvis skyldneren er en fysisk person, og såfremt han ikke samtykker i begæringen senest på mødet – for ved at udeblive – ændres rekonstruktionsbegæringen til en konkursbegæring, der straks behandles.

Hvis skyldneren er et selskab, og selskabet ikke samtykker senest på mødet, kan skifteretten tage rekonstruktionsforslaget til følge mod ledelsens vilje. I de tilfælde bestemmes det samtidigt, at rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet. Hvis skyldneren er et selskab, kan rekonstruktionsbegæringen ikke ændres til en konkursbegæring.

Ønskes selskabet erklæret konkurs i tilfælde, hvor en begæring ikke er taget til følge, skal der indgives en lovformelig konkursbegæring. Begæringer om rekonstruktion og konkurs mod et selskab kan sagtens indgives samtidigt, og indkaldelse kan ske til samme tidspunkt.

Når rekonstruktionsbehandlingen er indledt, kan begæringen ikke tilbagekaldes. Så længe en begæring om rekonstruktion er under behandling, og så længe en rekonstruktionssag verserer, kan en konkursbegæring ikke behandles.

Skifteretten skal ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen beskikke en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Skifteretten bestemmer, hvem der skal beskikkes, og er ikke bundet af de forslag, som er anført i begæringen.

Skifteretten fastsætter også et såkaldt planmøde. Det skal afholdes inden inden fire uger efter rekonstruktionsbehandlingen er blevet indledt. Skifteretten indrykker en bekendtgørelse i Statstidende. Her fremgår det hvori rekonstruktionsbehandlingens indledning offentliggøres, og kreditorerne indkaldes til planmødet.

Forud for planmødet hjælper vi som rekonstruktør med at lave et forslag til en rekonstruktionsplan. Den skal ifølge loven indeholde følgende:

  • En begrundet redegørelse for hvilken type forslag til rekonstruktion der agtes fremsat, og en vurdering af, om der er væsentlige forhold, som kan hindre en gennemførelse af denne rekonstruktion.
  • Regnskabsmæssig balance pr. dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.
  • Oplysning om, hvorvidt der efter tillidsmandens opfattelse er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport.
  • Redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen.

Vedtager kreditorerne ikke en rekonstruktionsplan på mødet, så ophører rekonstruktionsbehandlingen, hvorefter skyldneren bliver taget under konkursbehandling. Vedtages en rekonstruktionsplan, og sker der efterfølgende væsentlige ændringer i forudsætningerne for den vedtagne plan, indkaldes der igen til retsmøde i skifteretten, hvor der tages stilling til det videre forløb.

Senest seks måneder efter planmødet, skal der holdes et afstemningsmøde i skifteretten. På dette møde skal kreditorerne stemme om – og skifteretten skal stadfæste – det forslag til rekonstruktion (såkaldt rekonstruktionsforslag) som vi udarbejder sammen.

Forslaget kan indeholde en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Hvis kreditorerne ikke vedtager forslaget, eller hvis skifteretten nægter at stadfæste det, ophører rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages under konkursbehandling.

Rekonstruktøren kan ved et møde i skifteretten – og i samråd med kreditorerne – anmode om udsættelse af afstemningsmødet med indtil to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire måneder. En rekonstruktionsbehandling varer typisk i syv måneder og kan maksimalt vare et år.

Er skyldneren fortsat insolvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør, indledes automatisk konkursbehandling.

Ring til advokat Morten Bjerregaard Nielsen for uforpligtende og under tavshedspligt at drøfte mulighederne for en rekonstruktion af din virksomhed.