Underslæb er typisk når en ansat direktør, CFO, regnskabschef eller bogfører overfører midler til sig selv fra den virksomhed, hvori de ansat. Dermed opnås en uberettiget vinding, som modsvarer et tab hos virksomheden, som dermed bliver den forurettede.

Hvis en advokat bruger penge fra en klientkonto til fx private formål eller til private investeringer eller betaling af gæld, der ikke vedrører klienten, så er det også underslæb.

Underslæb er underlagt nogle særlige lempelige regler om tilskæring af sagen, og mulighed for afsoning hjemme med fodlænke, som din forsvarsadvokat skal kende.

Straffelovens § 278 om underslæb lyder sådan:

“For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.”

 

Hvis du har spørgsmål, kan du læse vores svar på ofte stillede spørgsmål.

Du kan også læse mere om mandatsvig og bestikkelse.